KATECHEZA
XV LO i XX LO MS
Gimnazjum nr 53 i 54 MS
Strona główna
Podręczniki
XV LO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA


PODSTAWY PRAWNE

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  30.04.2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
    i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

    (Dz. U. nr 83, poz. 562, Dz. U. nr 130, poz. 906, z 2008 r. nr 3 poz. 9).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych       przedszkolach i szkołach (Dz. U. nr 36 poz. 155 ze zm.).

3. Dokument Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 25.08.2008 r.
    Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach.

4. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2002.

5. Wewnątrzszkolny system oceniania

* PSO DLA GIMNAZJUM *        

* PSO DLA LICEUM *

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA GIMNAZJUM

I. W OCENIANIU OBOWIĄZUJĄ PONIŻSZE ZASADY:

1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania

2.   Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie
lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły)

3.   Instruktywność – wskazanie na występujące braki

4.   Mobilizacja do dalszej pracy

 

II. METODY KONTROLI I OCENY:

1.       Kontrola bieżąca

2.       Prace pisemne

3.       Posługiwanie się Pismem Świętym

4.       Ćwiczenia praktyczne

5.       Obserwacja uczniów w toku ich pracy

 

III. ELEMENTY WCHODZĄCE W ZAKRES OCENY Z RELIGII:

1.       Mały Katechizm

2.       Ilość i jakość prezentowanych wiadomości

3.       Umiejętności zastosowania poznanych wiadomości w życiu

4.       Stosunek do przedmiotu

5.       Udział we wspólnocie Kościoła (postawa)

6.       Zeszyt

 

Kontrola i ocena z religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postawy, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a także kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjęta wiarą.

IV. OCENIE PODLEGAJĄ:

 1.    Pisemne prace kontrolne, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne. Ponadto „kartkówki” – zakres ich materiału obejmuje
 nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów.

  2.  Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji.

  3.  Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.

  4.  Praca domowa – kontrolowana na bieżąco.

  5.  „Mały katechizm” – ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary.

  6.  Praca ucznia na lekcji – indywidualna / w grupie

  7.  Zeszyt, sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa       ocena zeszytu.

  8.  Przygotowanie do poszczególnych katechez.

  9.  Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów związanych z tematem katechezy.

10.  Zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne: Szkolne Koło Caritas, wolontariat, wspólnoty katolickie, montaże sceniczne, dramy, przygotowywanie gazetek szkolnych, udział w konkursach i olimpiadach religijnych, akcjach i kampaniach wspierających wartości katolickie, współpraca ze wspólnotą parafialną.

11.  Indywidualne osiągnięcia ucznia.

12.  Na religii ocenianiu podlegają nie tylko wiadomości, lecz także umiejętności, pilność, systematyczność i właściwa postawa.

13.  Aktywność ucznia na lekcjach nagradzana jest „+” (plusem). Trzykrotne uzyskanie „+” oznacza automatyczną jego zamianę na ocenę bardzo dobrą (5). Uczeń, który nie wykazuje zaangażowania (woli pracy itp.) otrzymuje „–” (minus). Trzy „minusy” zamieniane są na ocenę niedostateczną (1).

 

V. NIEPRZYGOTOWANIE:

Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania konkretnej przyczyny (nie dotyczy prac kontrolnych, powtórzeń i specjalnych zadań zapowiedzianych wcześniej przez nauczyciela). Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak zeszytu i pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Uczeń zgłaszający brak zeszytu ma obowiązek pracować podczas lekcji na kartce lub w brudnopisie. Jednak do następnych zajęć musi uzupełnić zaistniałe braki.

VI. POPRAWIANIE OCENY:

Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów, połączone z możliwością poprawiania.

Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny, zwłaszcza niedostatecznej
i dopuszczającej. Nie przewiduje się poprawy ocen powyżej „dobrej”. Do poprawy może przystąpić tylko raz. Jeżeli uzyskana z poprawy ocena jest niższa, nie wpisuje się jej do dziennika. Ocenę należy poprawić w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od jej uzyskania. Termin poprawy ostatecznie uzgadnia uczeń z nauczycielem.

VII. KLASYFIKACJA:

Uczeń może być nieklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady:

·    ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych

·    znaczący wpływ mają oceny uzyskane w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego z prac kontrolnych wypowiedzi oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym

·    uczeń, który przystąpi do olimpiady, czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny będzie mógł uzyskać podniesienie oceny rocznej o jeden stopień.

Ocena z religii nie ma wpływu na promocję do następnej klasy

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW ORAZ
ZASTOSOWANIE ICH W OKREŚLONYCH OCENACH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 OCENA NIEDOSTATECZNA  (śródroczna i końcowa)

Katechizowany:

 -     wykazuje rażący brak wiadomości programowych

 -     wykazuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami

 -     prezentuje brak rozumienia uogólnień i umiejętności wyjaśniania zjawisk

 -     odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy

 -     podczas przekazywania informacji popełnia liczne błędy

 -     prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi

 -     nie wykazuje się znajomością podstawowych modlitw

 -     nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcje

 -     lekceważy przedmiot

 -     nieodpowiednio zachowuje się na lekcji

 -     wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych

 -     opuszcza lekcje religii

 -     inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną

A. Wymagania konieczne

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (śródroczna i końcowa )

Katechizowany:

 -     opanował konieczne pojęcia religijne

 -     prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe

 -     prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności

 -     wykazuje brak zrozumienia podstawowych uogólnień

 -     brak mu podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk

 -     nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela

 -     podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi

 -     ma trudności w wysławianiu się

 -     prowadzi zeszyt

 -     ma problemy ze znajomością podstawowych modlitw

 -     wykazuje poprawny stosunek do religii

 -     inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą

 

 

B. Wymagania podstawowe

 

OCENA DOSTATECZNA (śródroczna i końcowa)

Katechizowany:

 -     opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności

 -     prezentuje podstawowe treści materiału (programowe z religii)

 -     wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi

 -     dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela

 -     potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

 -     w przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy

 -     cechuje go mała kondensacja wypowiedzi

 -     wykazuje się podstawową znajomością podstawowych modlitw

 -     w zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek, prac domowych

 -     prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem

 -     inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną

 

C. Wymagania rozszerzające

 

OCENA DOBRA (śródroczna i końcowa)

Katechizowany:

 -     spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej

 -     opanował materiał programowy z religii
 -     prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi
 -     poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska podane przez nauczyciela
 -     stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela
 -     podczas wypowiedzi nie popełnia większych błędów stylistycznych
 -     wykazuje się dobrą znajomością pacierza

 -     w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe

 -     podczas lekcji posiada określone pomoce (zeszyt itp.) i korzysta z nich

 -     systematycznie uczestniczy w zajęciach religii

 -     jest zainteresowany przedmiotem

 -     wykazuje się dobrą znajomością zastosowania zdobytych wiadomości

 -     postawa ucznia nie budzi wątpliwości

 -     stara się być aktywnym podczas lekcji

 -     inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dobrą

D. Wymagania dopełniające

OCENA BARDZO DOBRA  (śródroczna i końcowa)

Katechizowany:

 -      spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej

 -      opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania z religii

 -      prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ

 -      właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela

 -      umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela

 -      wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi

 -      cechuje go pełna znajomość podstawowych modlitw

 -      wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe

 -      aktywnie uczestniczy w zajęciach religii

 -      jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń

 -      jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem

 -      odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego

 -      stara się być świadkiem wyznawanej wiary

 -      inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę bardzo dobrą

 

E. Wymagania ponadprogramowe

 

OCENA CELUJĄCA  (śródroczna i końcowa)

Katechizowany:
 -       spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej

 -       wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji

 -       prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ

 -       samodzielnie korzysta z wiedzy dla celów teoretycznych i praktycznych

 -       wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą posługiwania się terminologią przedmiotową

 -       angażuje się w zajęcia pozalekcyjne np. różne kółka o tematyce religijnej, montaże sceniczne, dramy,
         akcje i kampanie wspierające wartości katolickie, gazetki religijne, pomoce katechetyczne itp.

 -       uczestniczy w konkursach i olimpiadach wiedzy religijnej

 -       rozwija swoją wiedzę i umiejętności na zajęciach pozaszkolnych (Szkolne Koło Caritas, wolontariat,
         wspólnoty katolickie itp.)

 -       jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń

 -       jego postawa jest świadectwem dla innych (rówieśników, nauczycieli itd.)

 -       poznane prawdy wiary stosuje w życiu

 -       inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę celującą

 

VIII. W OCENIANIU UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI UWZGLĘDNIONE ZOSTAJĄ ZALECENIA PORADNI, CZYLI:

 -       wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych
 -       możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami
 -       konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych w formie pisemnej
 -       branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonywanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych
 
-       możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian)
 
-       podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań, zamiast jednego złożonego
 
-       obniżenie wymagań estetyki dotyczących prowadzenia zeszytu przedmiotowego

IX. PRZEPISY KOŃCOWE:

Katecheci informują uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego
przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia.

* POCZĄTEK STRONY *

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA LICEUM

I. W OCENIANIU OBOWIĄZUJĄ PONIŻSZE ZASADY:

1.       Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania

2.       Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie
   lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły)

3.       Instruktywność – wskazanie na występujące braki

4.       Mobilizacja do dalszej pracy

 

II. METODY KONTROLI I OCENY:

1.       Kontrola bieżąca

2.       Prace pisemne

3.       Posługiwanie się Pismem Świętym

4.       Ćwiczenia praktyczne

5.       Obserwacja uczniów w toku ich pracy

 

III. ELEMENTY WCHODZĄCE W ZAKRES OCENY Z RELIGII:

1.       Mały Katechizm

2.       Ilość i jakość prezentowanych wiadomości

3.       Umiejętności zastosowania poznanych wiadomości w życiu

4.       Stosunek do przedmiotu

5.       Udział we wspólnocie Kościoła (postawa)

6.       Zeszyt

 

Kontrola i ocena z religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postawy, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a także kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjęta wiarą.

IV. OCENIE PODLEGAJĄ:

             1.     Pisemne prace kontrolne, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne. Ponadto „kartkówki” – zakres ich materiału obejmuje nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów.

             2.     Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji.

             3.     Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.

             4.     Praca domowa – kontrolowana na bieżąco.

             5.     „Mały katechizm” – ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary.

             6.     Praca ucznia na lekcji – indywidualna / w grupie

             7.     Zeszyt, sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela.
Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu.

             8.     Przygotowanie do poszczególnych katechez.

             9.     Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów związanych z tematem katechezy.

         10.     Zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne: Szkolne Koło Caritas, wolontariat, wspólnoty katolickie, montaże sceniczne, dramy, przygotowywanie gazetek szkolnych, udział w konkursach i olimpiadach religijnych, akcjach
i kampaniach wspierających wartości katolickie, współpraca ze wspólnotą parafialną.

         11.     Indywidualne osiągnięcia ucznia.

         12.     Na religii ocenianiu podlegają nie tylko wiadomości, lecz także umiejętności, pilność i systematyczność.

 

V. NIEPRZYGOTOWANIE:

Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania konkretnej przyczyny (nie dotyczy prac kontrolnych, powtórzeń i specjalnych zadań zapowiedzianych wcześniej przez nauczyciela). Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak zeszytu i pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Uczeń zgłaszający brak zeszytu ma obowiązek pracować podczas lekcji na kartce lub w brudnopisie. Jednak do następnych zajęć musi uzupełnić zaistniałe braki.

VI. POPRAWIANIE OCENY:

Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów, połączone z możliwością poprawiania.
Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny, zwłaszcza niedostatecznej i dopuszczającej. Nie przewiduje się poprawy ocen powyżej „dobrej”. Do poprawy może przystąpić tylko raz. Jeżeli uzyskana z poprawy ocena jest niższa, nie wpisuje się jej do dziennika.  Termin poprawy ostatecznie uzgadnia uczeń z nauczycielem.
W wyjątkowych (uzasadnionych) sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawieniem
oceny semestralnej lub rocznej.

VII. KLASYFIKACJA:

Uczeń może być nieklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady:

·    ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych

·    znaczący wpływ mają oceny uzyskane w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego z prac kontrolnych wypowiedzi oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym

·    uczeń, który przystąpi do olimpiady, czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny będzie mógł uzyskać podniesienie oceny rocznej o jeden stopień.

Ocena z religii nie ma wpływu na promocję do następnej klasy

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW ORAZ
ZASTOSOWANIE ICH W OKREŚLONYCH OCENACH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 OCENA NIEDOSTATECZNA  (śródroczna i końcowa)

Katechizowany:

 -     wykazuje rażący brak wiadomości programowych

 -     wykazuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami

 -     prezentuje brak rozumienia uogólnień i umiejętności wyjaśniania zjawisk

 -     odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy

 -     podczas przekazywania informacji popełnia liczne błędy

 -     prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi

 -     nie wykazuje się znajomością podstawowych modlitw

 -     nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcje

 -     lekceważy przedmiot

 -     nieodpowiednio zachowuje się na lekcji

 -     wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych

 -     opuszcza lekcje religii

 -     inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną

A. Wymagania konieczne

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (śródroczna i końcowa )

Katechizowany:

 -     opanował konieczne pojęcia religijne

 -     prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe

 -     prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności

 -     wykazuje brak zrozumienia podstawowych uogólnień

 -     brak mu podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk

 -     nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela

 -     podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi

 -     ma trudności w wysławianiu się

 -     prowadzi zeszyt

 -     ma problemy ze znajomością podstawowych modlitw

 -     wykazuje poprawny stosunek do religii

 -     inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą

 

 

B. Wymagania podstawowe

 

OCENA DOSTATECZNA (śródroczna i końcowa)

Katechizowany:

 -     opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności

 -     prezentuje podstawowe treści materiału (programowe z religii)

 -     wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi

 -     dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela

 -     potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

 -     w przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy

 -     cechuje go mała kondensacja wypowiedzi

 -     wykazuje się podstawową znajomością podstawowych modlitw

 -     w zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek, prac domowych

 -     prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem

 -     inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną

 

C. Wymagania rozszerzające

 

OCENA DOBRA (śródroczna i końcowa)

Katechizowany:

 -     spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej

 -     opanował materiał programowy z religii
 -     prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi
 -     poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska podane przez nauczyciela
 -     stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela
 -     podczas wypowiedzi nie popełnia większych błędów stylistycznych

 -     w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe

 -     podczas lekcji posiada określone pomoce (zeszyt itp.) i korzysta z nich

 -     systematycznie uczestniczy w zajęciach religii

 -     jest zainteresowany przedmiotem

 -     wykazuje się dobrą znajomością zastosowania zdobytych wiadomości

 -     postawa ucznia nie budzi wątpliwości

 -     stara się być aktywnym podczas lekcji

 -     inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dobrą

D. Wymagania dopełniające

OCENA BARDZO DOBRA  (śródroczna i końcowa)

Katechizowany:

 -      spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej

 -      opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania z religii

 -      prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ

 -      właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela

 -      umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela

 -      wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi

 -      cechuje go pełna znajomość podstawowych modlitw

 -      wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe

 -      aktywnie uczestniczy w zajęciach religii

 -      jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń

 -      jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem

 -      odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego

 -      stara się być świadkiem wyznawanej wiary

 -      inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę bardzo dobrą

 

E. Wymagania ponadprogramowe

 

OCENA CELUJĄCA  (śródroczna i końcowa)

Katechizowany:
 -       spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej

 -       wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji

 -       prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ

 -       samodzielnie korzysta z wiedzy dla celów teoretycznych i praktycznych

 -       wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą posługiwania się terminologią przedmiotową

 -       angażuje się w zajęcia pozalekcyjne np. różne kółka o tematyce religijnej, montaże sceniczne, dramy,
         akcje i kampanie wspierające wartości katolickie, gazetki religijne, pomoce katechetyczne itp.

 -       uczestniczy w konkursach i olimpiadach wiedzy religijnej

 -       rozwija swoją wiedzę i umiejętności na zajęciach pozaszkolnych (Szkolne Koło Caritas, wolontariat,
         wspólnoty katolickie itp.)

 -       jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń

 -       jego postawa jest świadectwem dla innych (rówieśników, nauczycieli itd.)

 -       poznane prawdy wiary stosuje w życiu

 -       inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę celującą

 

VIII. W OCENIANIU UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI UWZGLĘDNIONE ZOSTAJĄ ZALECENIA PORADNI, CZYLI:

 -       wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych
 -       możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami
 -       konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych w formie pisemnej
 -       branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonywanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych
 
-       możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian)
 
-       podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań, zamiast jednego złożonego
 
-       obniżenie wymagań estetyki dotyczących prowadzenia zeszytu przedmiotowego

IX. PRZEPISY KOŃCOWE:

Katecheci informują uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego
przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia.

* POCZĄTEK STRONY *

 

autor strony: Rafał Gontarczyk